Zapytania ofertowe UE

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail office@bluedotsolutions.eu

Wyniki postępowania:
Zamawiający Blue Dot Solutions Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę „Przetwarzanie danych SAR na potrzeby rolnictwa” za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: Instytutu Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, o wartości 199 260,00 zł netto.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie oferty na „Przetwarzanie danych SAR na potrzeby rolnictwa”.

Blue Dot Solutions Sp. z o.o., jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr EX/17/02/2022 z dnia 25.09.2022 r., zaprasza do złożenia oferty na „Przetwarzanie danych SAR na potrzeby rolnictwa” dla Blue Dot Solutions Sp. z o.o. realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

1-11-2022-BDS_Zapytanie_ofertowe
1-11-2022-BDS_Zal_nr_1_Formularz_oferty