GNSS alert

SYSTEM MONITOROWANIA SYGNAŁÓW SYSTEMÓW NAWIGACJI SATELITARNEJ W OTOCZENIU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1.1/2017 Szybka Ścieżka

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie na rynek produktów i usług przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i ciągłości pracy urządzeń odbiorczych sygnałów nawigacji satelitarnej w kontekście zagłuszania celowego (tzw. jamming), nieintencjonalnych źródeł interferujących fal radiowych oraz fałszowania sygnału (tzw. spoofing), ocenianych łącznie jako jedne z największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury krytycznej korzystającej z sygnałów GNSS. Realizacja projektu jest odpowiedzią m.in. na potrzebę podnoszenia jakości bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz problem coraz większej powszechności nielegalnego użycia urządzeń zagłuszających sygnał GNSS.

Ostatnimi laty stopień wykorzystywania sygnałów nawigacyjnych systemów satelitarnych gwałtownie rośnie. Dzieje się tak głównie w wyniku rozwoju segmentu kosmicznego (GPS stracił monopol jedynego systemu) oraz w rezultacie opracowywania nowych technik pomiarowych oraz wdrażania na rynek innowacyjnych urządzeń i oprogramowania. Wzrost implementacji rozwiązań opartych o GNSS zauważalny jest także w sektorach uważanych za krytyczne dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Dane satelitarne stanowią ważny element infrastruktury, od którego zależą finanse, bezpieczeństwo, a często życie ludzkie. W przytoczonym aspekcie dotyczącym użycia nawigacji satelitarnej, nieodzownym wydaje się stosowanie narzędzi pozwalających na kontrolę wiarygodności, niezawodności i stopnia narażenia na atak systemów GNSS, a w uzasadnianych okolicznościach na zapobieganie aktom intencjonalnego zagłuszania lub fałszowania sygnału.

Odpowiadając na oczekiwania rynku, rezultat przedmiotowego projektu stanowi innowacja produktowa w postaci zintegrowanego systemu monitorowania sygnałów systemów nawigacji satelitarnej instalowanego w formie sieci rozproszonych detektorów w otoczeniu infrastruktury krytycznej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
09.2018 – 08.2020

PARTNERZY:
projekt realizowany samodzielnie

OSOBA KONTAKTOWA:
dr inż. Marta Gruszczyńska

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 678 826,32 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:
1 238 655,96 ZŁ